Regulamin

Regulamin udziału w zajęciach artystycznych w Teatrze Zdrojowym – Centrum Kultury i Promocji w Polanicy-Zdroju

I. Postanowienia ogólne:
1.        Zajęcia artystyczne należą do działalności statutowej Teatru Zdrojowego.
2.        Zajęcia mogą być organizowane dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
3.        Celem zajęć jest popularyzowanie różnych dziedzin twórczości artystycznej, rozwijanie talentów i zainteresowań mieszkańców, promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego.
4.        Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest akceptacja wszystkich punktów niniejszego regulaminu.

II. Teatr Zdrojowy – Centrum Kultury i Promocji:
1.        zapewnia uczestnikom salę do zajęć, dostęp do sanitariatów, niezbędny sprzęt i materiały,
2.        udostępnia stroje, rekwizyty, itp.,
3.        zobowiązany jest o wszelkich istotnych sprawach informować uczestników w trakcie zajęć, na tablicy ogłoszeń, na stronach internetowych teatru (https://teatr.polanica.pl/, https://www.facebook.com/Teatr.Zdrojowy), za pośrednictwem korespondencji e-mailowej lub telefonicznej.
4.        zastrzega sobie prawo do zorganizowania zastępstwa lub odwołania zajęć w przypadku uzasadnionej nieobecności instruktora prowadzącego,
5.        promuje działalność sekcji zainteresowań poprzez pokazy i występy podczas imprez kulturalnych oraz udział w konkursach i przeglądach a także poprzez informacje w mediach i na stronie internetowej.

III. Zasady tworzenia grupy zajęciowej:
1.        Ustala się pierwszeństwo przyjęć stałych uczestników zajęć z tym zastrzeżeniem, że deklaracja uczestnictwa musi być zgłoszona u instruktora najpóźniej we wrześniu danego roku artystycznego.
2.        Grupa zajęciowa tworzona jest na podstawie zapisów prowadzonych we wrześniu (w danym roku artystycznym) do wyczerpania limitu przyjęć do poszczególnych grup. O przyjęciu uczestnika w czasie roku szkolnego decyduje dyrektor Teatru Zdrojowego (jeśli są miejsca i nie koliduje to z podjętymi w ramach danych zajęć artystycznych działaniami).
3.        W przypadku wyczerpania limitu przyjęć, dziecko może zostać umieszczone na liście rezerwowej. Z listy rezerwowej dziecko może zostać przyjęte do grupy zajęciowej w ciągu całego roku artystycznego. O kolejności przyjęć decyduje miejsce zajmowane na liście rezerwowej.
4.        Zapisy na zajęcia dokonywane są w sekretariacie Teatru Zdrojowego od pn-pt w godz. 8.00-16.00 lub u instruktora.

 IV. Opłaty, warunki przyjęć i uczestnictwa w zajęciach:
1.        Podstawowym warunkiem przyjęcia dziecka na zajęcia jest terminowe regulowanie opłaty za zajęcia.
2.        Miesięczne wpłaty przyjmowane są do 15 dnia każdego miesiąca.
3.        Wpłaty za zajęcia należy uiszczać w sekretariacie TZ-CKiP od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 (płatność gotówką lub kartą) lub przelewem na konto:

37 1020 5112 0000 7302 0008 2958, PKO BP S.A., o/Polanica-Zdrój

tytule przelewu prosimy podać:
imię i nazwisko uczestnika, rodzaj zajęć, miesiąc za który wpłacamy należność

przykład: Anna Kowalska, taniec, plastyka, styczeń

4.        Zapotrzebowanie na fakturę za opłacone zajęcia należy zgłaszać zaraz po otrzymaniu paragonu fiskalnego. Odbiór faktury w ciągu 7 dni roboczych.
5.        OPŁATA MIESIĘCZNA ZA ZAJĘCIA POBIERANA JEST W FORMIE ABONAMENTU, BEZ WZGLĘDU NA ILOŚĆ ZAJĘĆ. OPŁATA NIE ULEGA ZMIANIE W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI UCZESTNIKA NA ZAJĘCIACH. (DOTYCZY TO RÓWNIEŻ NIEOBECNOŚCI USPRAWIEDLIWIONYCH).
6.        W przypadku odwołania zajęć przez TZ-CKiP opłata w danym miesiącu zostanie obniżona proporcjonalnie do ilości przeprowadzonych zajęć.
7.        Rezygnację z zajęć należy zgłaszać u instruktora prowadzącego.
8.        Instruktorzy mają prawo do:
a.        niewpuszczenia na zajęcia uczestnika zalegającego z opłatą za dany miesiąc.
b.        skreślenia z listy uczestnika w przypadku braku wpłaty za zajęcia lub nieregularnego uczęszczania.
V. Zasady pracy grupy zajęciowej:
1.        Grupa zajęciowa działająca w Teatrze Zdrojowym pracuje według ustalonego harmonogramu.
2.        W przypadku nieobecności instruktora prowadzącego np. z powodu choroby, urlopu lub innych przyczyn zajęcia zostają odwołane o czym uczestnicy zostaną powiadomieni.
3.        Dopuszcza się również przeniesienie zajęć na inny termin.
4.        Teatr Zdrojowy zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć z powodu wyjątkowych okoliczności (np. tzw. sił wyższych związanych ze zjawiskami pogodowymi) lub przeniesienia zajęć na inny termin z powodu organizowanej w Teatrze imprezy okolicznościowej (np. typu spektakl, koncert). Tego rodzaju sytuacje są rekompensowane zorganizowaniem zajęć w innym terminie.
5.        W razie potrzeby (np. przed występem, udziałem w konkursie) instruktor organizuje dodatkowe zajęcia (próby) o czym uczestnicy będą na bieżąco informowani.
6.        Na zajęcia należy przychodzić odpowiednio wcześniej, aby spokojnie się przebrać.
7.        W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które złożyły pisemną deklarację i wniosły opłatę za zajęcia.
8.        W przypadku dziecka w wieku do 8 lat rodzic zobowiązany jest sprawdzić czy instruktor prowadzący jest obecny i oddać dziecko pod jego opiekę.
9.        Teatr Zdrojowy ponosi odpowiedzialność za uczestników zajęć wyłącznie podczas trwania zajęć, w których uczestniczą.
10.     Podczas zajęć taneczno-ruchowych obowiązuje zmienny strój do ćwiczeń oraz obuwie treningowe.
11.     Cztery nieusprawiedliwione nieobecności z rzędu oraz niesystematyczne uczestnictwo tzw. „w kratkę” może spowodować wykreślenie z zajęć.
12.     Frekwencja mniejsza niż 3 osoby w grupie może spowodować odwołanie zajęć.
13.     W przypadku nieprzestrzegania zwyczajowo przyjętych norm obyczajowych instruktor ma prawo do usunięcia uczestnika z zajęć.
14.     Wszelkie sprawy związane z zajęciami należy kierować bezpośrednio do instruktora danej grupy.
15.     Wszystkich uczestników niepełnoletnich, obowiązuje zakaz wychodzenia z budynku w trakcie zajęć.
16.     Uczestnicy po skończonych zajęciach pozostawiają salę w stanie sprzed zajęć (nie zaśmiecona, stoliki, krzesła odpowiednio ustawione, zabrany sprzęt i rekwizyty).

VI. Prawa i obowiązki uczestnika zajęć:
1.        Uczestnik ma prawo:
a)       brać udział w zajęciach, zgodnie z harmonogramem zajęć dla danej grupy,
b)       brać udział, według określonych warunków, we wszystkich imprezach organizowanych przez placówkę,
c)        brać udział w koncertach, pokazach, konkursach i przeglądach, poszczególne grupy na konkursy i przeglądy, typuje i zgłasza instruktor prowadzący zajęcia, po uzyskaniu zgody dyrektora.
2.        Uczestnik ma obowiązek:
a)       przestrzegać wszystkich punktów regulaminu,
b)       systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach,
c)        przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas trwania zajęć,
d)       zapoznawać się z informacjami zamieszczanymi na tablicy ogłoszeń znajdującej się w TZ-CKiP,
e)       godnie reprezentować placówkę i gminę we wszelkich konkursach, przeglądach i wydarzeniach kulturalnych,
f)         przestrzegać obowiązujących norm koleżeńskich i zasad współżycia społecznego,
g)       podporządkować się wszelkim poleceniom i uwagom instruktora w sprawach organizacyjnych i wychowawczych,
h)       terminowo dokonywać opłat,
i)         dbać o porządek na sali oraz dobry stan wypożyczonych materiałów i sprzętu,
j)         uczestniczyć w zajęciach dodatkowych wyznaczonych przez instruktora.

VII. Postanowienia końcowe
1.        Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany i bieżące informacje będą przekazywane uczestnikom osobiście przez instruktora lub na tablicy ogłoszeń.
2.        W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje dyrektor.
3.        Wszelkie uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania zespołów artystycznych należy zgłaszać bezpośrednio instruktorowi prowadzącemu lub do dyrektora w godzinach przyjęć.

  Justyna Kuban
dyrektor TZ-CKiP

Regulamin udziału w zajęciach artystycznych (pdf)

Karta zgłoszenia na zajęcia artystyczne (pdf)