Skip to content Skip to footer

VI. Polanicki Konkurs Poetycki

VI Polanicki Konkurs Poetycki 2017

Regulamin

Teatr Zdrojowy-Centrum Kultury i Promocji, Dolnośląski Oddział Związku Literatów Polskich we Wrocławiu oraz Towarzystwo Miłośników Polanicy zapraszają do udziału w VI Polanickim Konkursie Poetyckim.

1. Cele konkursu:
– integracja społeczności lokalnej
– promocja twórczości mieszkańców Polanicy-Zdroju
– popularyzacja poezji i prozy
– upowszechnienie piękna języka polskiego,
– rozwijanie wyobraźni twórczej, zdolności i zainteresowań literackich,
– stwarzanie autorom możliwości zaprezentowania swoich utworów szerszemu gronu odbiorców.

2. Terminarz konkursu:
– termin składania prac: 29.09.2017 r.
– ogłoszenie werdyktu jury: 17 listopada 2017 r. (podczas festiwalu „Poeci bez granic”)

3.  Konkurs jest skierowany do mieszkańców Polanicy-Zdroju oraz osób uczących się  lub pracujących w Polanicy-Zdroju.

4. Każdy uczestnik zgłasza do konkursu do 5 wybranych wierszy lub prozę (do 2 stron formatu A4) własnego autorstwa.  Przyjmowane będą prace dotychczas nie publikowane i nie nagradzane. Tematyka prac jest dowolna. Zestawy należy zgłaszać w jednej z kategorii: najmłodsi – klasy I-III szkoły podstawowej, młodsi – klasy IV-VI szkoły podstawowej, młodzież – gimnazjaliści, starsi – powyżej lat 16. Informację o kategorii należy umieścić na kopercie obok godła. Podać szkolę, do której uczęszcza uczestnik lub adres miejsca pracy w Polanicy-Zdroju.

5. Prace konkursowe można składać osobiście w sekretariacie Teatru Zdrojowego lub przesłać pocztą na adres: Teatr Zdrojowy – Centrum Kultury i Promocji, 57-320 Polanica- Zdrój, ul. Parkowa 2, tel. 74 869 06 43 z dopiskiem „konkurs poetycki”. Zgłoszone prace muszą zostać równocześnie dostarczone w formie elektronicznej (w formacie .doc, .docx lub .txt) na adres e-mail: impresariat@teatr.polanica.pl (temat e-maila: Konkurs poetycki). Brak którejkolwiek z form dostarczenia prac powoduje automatyczne odrzucenie zgłoszonych utworów.

6. Wszystkie utwory winny być opatrzone godłem tzn. pseudonimem autorskim (nie znakiem graficznym). GODŁO jest zastępnikiem imienia i nazwiska osoby biorącej udział w konkursie. Godłem może być słowo, zestaw liter bądź cyfr.

7. Do nadesłanych prac należy dołączyć zaklejoną kopertę, opisaną godłem, która powinna zawierać dane o autorze: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon oraz ewentualny e-mail kontaktowy. Mile widziane będzie umieszczenie kilku słów o sobie.
W kopercie powinna się znaleźć również formułka: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów statutowych TMP, TZ-CKiP i ZLP” oraz czytelny podpis autora.

8. Każdy z autorów może przesłać tylko jeden zestaw.

9. Udział w konkursie jest bezpłatny. Koszty przygotowania i dostarczenia prac pokrywa uczestnik konkursu.

10. Organizatorzy powołują jury, w skład którego wejdą m.in. członkowie Związku Literatów Polskich Oddział Dolnośląski we Wrocławiu i przedstawiciele organizatorów, Klub Literacki Helikon.
Jury zdecyduje o przyznaniu nagród. W przypadku zdobycia dodatkowych środków finansowych wydany zostanie pokonkursowy zbiór zgłoszonych do konkursu wierszy.
O zakwalifikowaniu wierszy do wydawnictwa książkowego decyduje jury.
Jury decyduje w szczególności o:
– przyznaniu nagród i wyróżnień
– ewentualnym umieszczeniu tekstów w pokonkursowym wydawnictwie,
Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.

11. W konkursie przewidziano nagrody główne i wyróżnienia.

12. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas Międzynarodowego Festiwalu Poezji Poeci bez Granic 17 listopada 2017 r. O terminie ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród wszyscy laureaci zostaną powiadomieni specjalnym zaproszeniem.

13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji konkursowych tekstów oraz do cytowania ich w mediach bez gratyfikacji pieniężnych dla ich autorów.  Nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą autora na nieodpłatne wykorzystanie ich w formie publikacji pokonkursowych (w przypadku nagrodzenia bądź wyróżnienia przez jury), bądź reklamujących kolejne edycje konkursu z podaniem nazwiska (pseudonimu)autora.

14. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatorów i nie będą odsyłane do uczestników.

15. Sprawy nie ujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Jury oraz Komitet Organizacyjny.

16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.

17. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ewentualnej zmiany niniejszego regulaminu.

Komitet organizacyjny
/-/