Skip to content Skip to footer

4. Powiatowy Konkurs Literacki

IV Konkurs Literacki dla uczniów szkół powiatu kłodzkiego

Regulamin

Teatr Zdrojowy – Centrum Kultury i Promocji, Dolnośląski Oddział Związku Literatów Polskich we Wrocławiu oraz Towarzystwo Miłośników Polanicy zapraszają do udziału w IV Powiatowym Konkursie Literackim dla uczniów szkół ponadpodstawowych pod honorowym patronatem Starosty Kłodzkiego.

1. Cele konkursu:
– promocja twórczości młodzieży powiatu kłodzkiego,
– popularyzacja poezji i prozy,
– upowszechnienie piękna języka polskiego,
– rozwijanie wyobraźni twórczej, zdolności i zainteresowań literackich, 
– stwarzanie autorom możliwości zaprezentowania swoich utworów szerszemu gronu odbiorców. 

2. Terminarz konkursu:
– termin składania prac: 7 października 2022 r.
– ogłoszenie werdyktu jury: 18 listopada 2022 r. (podczas XIX Międzynarodowego Festiwalu Poezji “Poeci bez granic” im. Andrzeja Bartyńskiego w Teatrze Zdrojowym w Polanicy-Zdroju.

3.  Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu kłodzkiego

4. Każdy uczestnik zgłasza do konkursu do 5 wybranych wierszy (tematyka dowolna) lub prozę (do 2 stron formatu A4, tematyka dowolna) własnego autorstwa. Przyjmowane będą prace dotychczas nie publikowane i nie nagradzane.

5. Prace konkursowe można składać osobiście w sekretariacie Teatru Zdrojowego lub przesłać pocztą na adres: Teatr Zdrojowy – Centrum Kultury i Promocji, 57-320 Polanica- Zdrój, ul. Parkowa 2, tel. 74 869 06 43 z dopiskiem „IV Konkurs Literacki”. Zgłoszone prace muszą zostać równocześnie dostarczone w formie elektronicznej (w formacie:.doc, .docx lub .txt) na adres e-mail: kultura@teatr.polanica.pl (temat e-maila: Konkurs literacki). Brak którejkolwiek z form dostarczenia prac powoduje automatyczne odrzucenie zgłoszonych utworów.

6. Wszystkie utwory powinny być opatrzone godłem tzn. pseudonimem autorskim (nie znakiem graficznym). GODŁO jest zastępnikiem imienia i nazwiska osoby biorącej udział w konkursie. Godłem może być słowo, zestaw liter bądź cyfr.

7. Do nadesłanych prac należy dołączyć zaklejoną kopertę, opisaną godłem, która powinna zawierać dane o autorze: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, szkoła, telefon oraz e-mail kontaktowy. Mile widziane będzie umieszczenie kilku słów o sobie. W kopercie powinna się znaleźć również formułka: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów statutowych TMP, TZ-CKiP i ZLP. Zgłaszane na konkurs prace nie były wcześniej nagradzane i publikowane” oraz czytelny podpis autora.

8. Każdy z autorów może przesłać tylko jeden zestaw.

9. Udział w konkursie jest bezpłatny. Koszty przygotowania i dostarczenia prac pokrywa uczestnik konkursu.

10. Organizatorzy powołują jury, w skład którego wejdą m.in. członkowie Związku Literatów Polskich Oddział Dolnośląski we Wrocławiu i przedstawiciele organizatorów.
Jury zdecyduje o przyznaniu nagród. W przypadku zdobycia dodatkowych środków finansowych wydany zostanie pokonkursowy zbiór zgłoszonych do konkursu prac.
O zakwalifikowaniu wierszy do wydawnictwa książkowego decyduje jury.
Jury decyduje w szczególności o:
– przyznaniu nagród i wyróżnień
– ewentualnym umieszczeniu tekstów w pokonkursowym wydawnictwie, 
Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.

11. W konkursie przewidziano nagrody główne i wyróżnienia.

12. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas Międzynarodowego Festiwalu Poezji „Poeci bez Granic” im. Andrzeja Bartyńskiego 18 listopada 2022 r. w Polanicy-Zdroju. O terminie ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród wszyscy laureaci zostaną powiadomieni specjalnym zaproszeniem.

13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji konkursowych tekstów oraz do cytowania ich w mediach bez gratyfikacji pieniężnych dla ich autorów.  Nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą autora na nieodpłatne wykorzystanie ich w formie publikacji pokonkursowych (w przypadku nagrodzenia bądź wyróżnienia przez jury), bądź reklamujących kolejne edycje konkursu z podaniem nazwiska (pseudonimu) autora.

14. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatorów i nie będą odsyłane do uczestników.

15. Sprawy nie ujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Jury oraz Komitet Organizacyjny.

16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu. 

17. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ewentualnej zmiany niniejszego regulaminu.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]
Skip to content