Skip to content Skip to footer

4. Powiatowy Konkurs Literacki

IV Konkurs Literacki dla uczniów szkół powiatu kłodzkiego

Regulamin

Teatr Zdrojowy – Centrum Kultury i Promocji, Dolnośląski Oddział Związku Literatów Polskich we Wrocławiu oraz Towarzystwo Miłośników Polanicy zapraszają do udziału w IV Powiatowym Konkursie Literackim dla uczniów szkół ponadpodstawowych pod honorowym patronatem Starosty Kłodzkiego.

1. Cele konkursu:
– promocja twórczości młodzieży powiatu kłodzkiego,
– popularyzacja poezji i prozy,
– upowszechnienie piękna języka polskiego,
– rozwijanie wyobraźni twórczej, zdolności i zainteresowań literackich, 
– stwarzanie autorom możliwości zaprezentowania swoich utworów szerszemu gronu odbiorców. 

2. Terminarz konkursu:
– termin składania prac: 7 października 2022 r.
– ogłoszenie werdyktu jury: 18 listopada 2022 r. (podczas XIX Międzynarodowego Festiwalu Poezji „Poeci bez granic” im. Andrzeja Bartyńskiego w Teatrze Zdrojowym w Polanicy-Zdroju.

3.  Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu kłodzkiego

4. Każdy uczestnik zgłasza do konkursu do 5 wybranych wierszy (tematyka dowolna) lub prozę (do 2 stron formatu A4, tematyka dowolna) własnego autorstwa. Przyjmowane będą prace dotychczas nie publikowane i nie nagradzane.

5. Prace konkursowe można składać osobiście w sekretariacie Teatru Zdrojowego lub przesłać pocztą na adres: Teatr Zdrojowy – Centrum Kultury i Promocji, 57-320 Polanica- Zdrój, ul. Parkowa 2, tel. 74 869 06 43 z dopiskiem „IV Konkurs Literacki”. Zgłoszone prace muszą zostać równocześnie dostarczone w formie elektronicznej (w formacie:.doc, .docx lub .txt) na adres e-mail: kultura@teatr.polanica.pl (temat e-maila: Konkurs literacki). Brak którejkolwiek z form dostarczenia prac powoduje automatyczne odrzucenie zgłoszonych utworów.

6. Wszystkie utwory powinny być opatrzone godłem tzn. pseudonimem autorskim (nie znakiem graficznym). GODŁO jest zastępnikiem imienia i nazwiska osoby biorącej udział w konkursie. Godłem może być słowo, zestaw liter bądź cyfr.

7. Do nadesłanych prac należy dołączyć zaklejoną kopertę, opisaną godłem, która powinna zawierać dane o autorze: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, szkoła, telefon oraz e-mail kontaktowy. Mile widziane będzie umieszczenie kilku słów o sobie. W kopercie powinna się znaleźć również formułka: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów statutowych TMP, TZ-CKiP i ZLP. Zgłaszane na konkurs prace nie były wcześniej nagradzane i publikowane” oraz czytelny podpis autora.

8. Każdy z autorów może przesłać tylko jeden zestaw.

9. Udział w konkursie jest bezpłatny. Koszty przygotowania i dostarczenia prac pokrywa uczestnik konkursu.

10. Organizatorzy powołują jury, w skład którego wejdą m.in. członkowie Związku Literatów Polskich Oddział Dolnośląski we Wrocławiu i przedstawiciele organizatorów.
Jury zdecyduje o przyznaniu nagród. W przypadku zdobycia dodatkowych środków finansowych wydany zostanie pokonkursowy zbiór zgłoszonych do konkursu prac.
O zakwalifikowaniu wierszy do wydawnictwa książkowego decyduje jury.
Jury decyduje w szczególności o:
– przyznaniu nagród i wyróżnień
– ewentualnym umieszczeniu tekstów w pokonkursowym wydawnictwie, 
Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.

11. W konkursie przewidziano nagrody główne i wyróżnienia.

12. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas Międzynarodowego Festiwalu Poezji „Poeci bez Granic” im. Andrzeja Bartyńskiego 18 listopada 2022 r. w Polanicy-Zdroju. O terminie ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród wszyscy laureaci zostaną powiadomieni specjalnym zaproszeniem.

13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji konkursowych tekstów oraz do cytowania ich w mediach bez gratyfikacji pieniężnych dla ich autorów.  Nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą autora na nieodpłatne wykorzystanie ich w formie publikacji pokonkursowych (w przypadku nagrodzenia bądź wyróżnienia przez jury), bądź reklamujących kolejne edycje konkursu z podaniem nazwiska (pseudonimu) autora.

14. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatorów i nie będą odsyłane do uczestników.

15. Sprawy nie ujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Jury oraz Komitet Organizacyjny.

16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu. 

17. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ewentualnej zmiany niniejszego regulaminu.