Konkurs kulinarny

Regulamin konkursu

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu (dalej: ,,Uczestnik”). Warunki uczestnictwa określa wyłącznie niniejszy Regulamin.
Celem konkursu jest zachowanie tradycji kulinarnych przywiezionych przez osadników na ziemiach odzyskanych, popularyzacja dań powstałych w oparciu o dary natury Ziemi Kłodzkiej, ukazanie przemian w kuchni i kulinariach XXI w.
Regulamin będzie dostępny przez czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej Organizatora (teatr.polanica.pl) oraz na internetowej stronie miasta Polanica-Zdrój (polanica.pl).
Organizatorem konkursu jest Teatr Zdrojowy – Centrum Kultury i Promocji w Polanicy-Zdroju, ul. Parkowa 2, 57-320 Polanica Zdrój, tel. 74 86 90 643

Konkurs polega na przekazaniu Organizatorowi minimum 3 autorskich przepisów kulinarnych w jednej lub wielu kategoriach konkursowych.
Kategorie konkursowe:
Kuchnia osadników – przepisy przywiezione przez pierwszych osadników po II wojnie światowej
Lokalna kuchnia naturalna – przepisy oparte na składnikach naturalnych występujących w regionie
Kuchnia współczesna – przepisy ukazujące przemiany w kuchni i kulinariach w XXI wieku
Przepisy powinny zostać przekazana organizatorowi:
drogą mailową na adres: pr@teatr.polanica.pl
listownie na adres Teatr Zdrojowy – Centrum kultury i Promocji, ul. Parkowa 2, 57- 320 Polanica-Zdrój
osobiście do sekretariatu Teatru Zdrojowego (adres j.w.)
Przepisy muszą spełniać poniższe wymagania:
a) prace konkursowe muszą być zgodne z założeniami konkursu,
b) przepisy muszą być recepturami autorskimi
Prace konkursowe nie spełniające wymagań określonych powyżej nie będą dopuszczone do udziału w konkursie.

Do zgłoszenia należy dołączyć dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, dane kontaktowe.
Przepisy należy przesłać do 31 stycznia 2018
W skład jury wchodzą szefowie kuchni i kucharze z Dolnego Śląska
Nagrody
a) Umieszczenie przepisu w książce kucharskiej
b) Nagrody rzeczowe
Ogłoszenie werdyktu Jury, prezentacja książki oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas finału projektu „Dobre jedzenie i dobra muzyka: nasz wspólny język” w czerwcu 2018 r. Dokładna data wydarzenia zostanie podana do 30 kwietnia 2018 r.

Uczestnik, zgłaszając się do Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 poz. 922), zwaną dalej Ustawą. Zakres danych obejmuje informacje podane w zgłoszeniu uczestnictwa w Konkursie. Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że ma prawo wglądu w treść swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania i żądania zaprzestania ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu, zgodnie z Ustawą. Podanie danych osobowych przez uczestnika konkursu jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia Uczestnikowi udział w konkursie
Prawa autorskie
a) Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym autorem Pracy Konkursowej i z chwilą jej przekazania do Organizatora udziela Organizatorowi nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do swoich Prac Konkursowych, nieograniczonej pod względem terytorialnym i czasowym, na polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016, poz. 666 ze zm.) w szczególności:
– w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, fotograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

– prawo do wykorzystania utworu w całości lub dowolnie wybranej części;

– prawo do redakcji, adiustacji, zmiany tytułu;

– w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu,

– użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

– w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci internet.

Jednocześnie Uczestnik zezwala Organizatorowi na wykonywanie autorskich praw zależnych do Utworu, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabianie i adaptowanie całości lub fragmentów Utworu, wielokrotne publikowanie (oraz publikowanie imienia, nazwiska Uczestnika, miejscowości) w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w wydawnictwach Organizatora, materiałach reklamowych Organizatora także na stronach internetowych Organizatora oraz na wykorzystywanie ich w celach promocyjnych Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu bez podawania przyczyny. Uczestnicy Konkursu będą powiadamiani o tym fakcie drogą mailową.
Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz. U. z 2016, poz. 461).
W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Kodeks Cywilny.

Skip to content