VI Polanicki Konkurs Poetycki

VI konkurs poetycki plakatVI Polanicki Konkurs Poetycki

Regulamin

Teatr Zdrojowy-Centrum Kultury i Promocji, Dolnośląski Oddział i Związku Literatów Polskich oraz Towarzystwo Miłośników Polanicy zapraszają do udziału w VI Polanickim Konkursie Poetyckim.

1. Cele konkursu:
– integracja społeczności lokalnej
– promocja twórczości mieszkańców Polanicy-Zdroju
– popularyzacja poezji
– upowszechnienie piękna języka polskiego,
– rozwijanie wyobraźni twórczej, zdolności i zainteresowań literackich,
– stwarzanie autorom możliwości zaprezentowania swoich utworów szerszemu gronu odbiorców.

2. Terminarz konkursu:
– termin składania prac: 30.09.2016 r.
– ogłoszenie werdyktu jury: listopad 2016 r. (podczas festiwalu “Poeci bez granic”)

3.  Konkurs jest skierowany do mieszkańców Polanicy-Zdroju oraz osób uczących się w lub pracujących w Polanicy-Zdroju.

4. Każdy uczestnik zgłasza do konkursu 5 wybranych wierszy własnego autorstwa.  Przyjmowane będą prace dotychczas nie publikowane i nie nagradzane. Tematyka prac jest dowolna. Zestawy należy zgłaszać w jednej z kategorii: młodsi – do lat 16, starsi – powyżej lat 16. Informację o kategorii należy umieścić na kopercie obok godła. Podać szkolę, do której uczęszcza uczestnik lub adres miejsca pracy w Polanicy-Zdroju.

5. Prace konkursowe można składać osobiście w sekretariacie Teatru Zdrojowego lub przesłać pocztą na adres: Teatr Zdrojowy – Centrum Kultury i Promocji, 57-320 Polanica Zdrój, ul. Parkowa 2, z dopiskiem „konkurs poetycki”. Zgłoszone prace muszą zostać równocześnie dostarczone w formie elektronicznej (w formacie .doc, .docx lub .txt) na adres e-mail: impresariat@teatr.polanica.pl (temat e-maila: Konkurs poetycki). Brak którejkolwiek z form dostarczenia prac powoduje automatyczne odrzucenie zgłoszonych utworów.

6. Wszystkie utwory winny być opatrzone godłem tzn. pseudonimem autorskim (nie znakiem graficznym). GODŁO jest zastępnikiem imienia i nazwiska osoby biorącej udział w konkursie. Godłem może być słowo, zestaw liter bądź cyfr.

7. Do nadesłanych prac należy dołączyć zaklejoną kopertę, opisaną godłem, która powinna zawierać dane o autorze: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon oraz ewentualny e-mail kontaktowy. Mile widziane będzie umieszczenie kilku słów o sobie. W kopercie powinna się znaleźć również formułka: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów statutowych TMP, TZ-CKiP i ZLP” oraz czytelny podpis autora.

8. Każdy z autorów może przesłać tylko jeden zestaw.

9. Udział w konkursie jest bezpłatny. Koszty przygotowania i dostarczenia prac pokrywa uczestnik konkursu.

10. Organizatorzy powołują jury, w skład którego wejdą m.in. członkowie Związku Literatów Polskich oddział dolnośląski i przedstawiciele organizatorów. Jury zdecyduje o przyznaniu nagród. W przypadku zdobycia dodatkowych środków finansowych wydany zostanie pokonkursowy zbiór zgłoszonych do konkursu wierszy. O zakwalifikowaniu wierszy do wydawnictwa książkowego decyduje jury.

Jury decyduje w szczególności o:
– przyznaniu nagród i wyróżnień
– ewentualnym umieszczeniu tekstów w pokonkursowym wydawnictwie,

Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.

11. W konkursie przewidziano finansowe i książkowe nagrody główne i wyróżnienia.

12. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas Międzynarodowego Festiwalu Poezji Poeci bez Granic w listopadzie 2016 r. O terminie ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród wszyscy laureaci zostaną powiadomieni specjalnym zaproszeniem.

13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji konkursowych tekstów oraz do cytowania ich w mediach bez gratyfikacji pieniężnych dla ich autorów.  Nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą autora na nieodpłatne wykorzystanie ich w formie publikacji pokonkursowych (w przypadku nagrodzenia bądź wyróżnienia przez jury), bądź reklamujących kolejne edycje konkursu z podaniem nazwiska (pseudonimu) autora.

14. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatorów i nie będą odsyłane do uczestników.

15. Sprawy nie ujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Jury oraz Komitet Organizacyjny.

16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.

17. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ewentualnej zmiany niniejszego regulaminu.

Komitet organizacyjny
/-/

Skip to content