Konkurs na najładniejszą dekorację świąteczną

REGULAMIN
konkursu o nagrodę Burmistrza Miasta za najładniejszą dekorację świąteczną

I. Organizator:

Organizatorem świątecznego Konkursu jest Teatr Zdrojowy – Centrum Kultury i Promocji w Polanicy-Zdroju.

II. Partnerzy:

Partnerem Konkursu jest Towarzystwo Miłośników Polanicy oraz Burmistrz i Rada Miejska w  Polanicy-Zdroju, będący jednocześnie sponsorami Konkursu.

III. Przedmiot Konkursu:

  1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie dekoracji świetlnej:

            a. balkonu w budownictwie wielomieszkaniowym

            b. posesji prywatnej (dom wolnostojący, segment w szeregowcu)

            c. obiektu hotelowego (hotel/pensjonat/sanatorium)

            d. witryny sklepowej

2.Konkurs skierowany jest do wszystkich pełnoletnich mieszkańców Polanicy-Zdroju i podmiotów gospodarczych, których miejscem działalności jest teren Polanicy-Zdroju, które na okres zimowy ozdobią swoje posesje, budynki, balkony i witryny świetlnymi dekoracjami.

IV. Cel Konkursu:

Celem Konkursu jest ożywienie zimowego wyglądu miasta, zachęcenie mieszkańców i przedstawicieli firm do dbałości o estetykę najbliższego otoczenia i aktywnego budowania atrakcyjnego wizerunku miasta.

V. Warunki uczestnictwa:

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być:

a. pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terenie Polanicy-Zdroju,

b. osoby prawne, prowadzące działalność na terenie Polanicy-Zdroju,

3.Uczestnik Konkursu posiada prawo dysponowania obiektem zgłaszanym do konkursu lub posiada zgodę właściciela na użytkowanie danej nieruchomości.

4. Jedna osoba może zgłosić jeden obiekt do Konkursu.

5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju oraz jego jednostek.

6. Przystępując do Konkursu, Uczestnik akceptuje Regulamin, zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad oraz potwierdza, że spełnia wszystkie warunki określone niniejszym Regulaminem.

7. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw oraz obowiązków z nim związanych, niemożna przenosić na osoby trzecie.

8. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie można dokonać do 31 grudnia 2018r. poprzez: 

a. wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dostarczenie go do siedziby Organizatora – sekretariat Teatr Zdrojowy, ul. Parkowa 2, 57-320 Polanica-Zdrój, promocja@teatr.polanica.pl

Formularz jest dostępny na stronie internetowej: www.polanica.pl, www.teatr.polanica.pl oraz w siedzibie Organizatora

b. dostarczenie minimum 3 zdjęć zgłaszanej dekoracji świetlnej, wykonanych po zmroku (preferowane zdjęcia w wersji cyfrowej).

9.Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zagwarantowanie zachowania iluminacji w charakterze nie zmienionym do zakończenia konkursu, tj. do dnia 31.01.2019r.

VI. Zasięg i czas trwania Konkursu:

1. Konkurs obejmuje swoim zasięgiem teren Miasta Polanica-Zdrój.

2.Rozpoczęcie Konkursu następuje z dniem ogłoszenia Regulaminu na stronie  internetowej Organizatora: www.polanica.pl

3.Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do dnia 18.01.2019 r. na stronie internetowej Organizatora: www.polanica.pl,www.teatr.polanica.pl

5. Demontaż instalacji dekoracji świetlnej może nastąpić nie wcześniej niż po dniu 31.01.2019 r.

VII. Nagrody:

1. Nagrody będą przyznane w kategoriach:

a. balkon w budownictwie wielomieszkaniowym

b. posesja prywatna (dom wolnostojący, segment w szeregowcu)

c. miejsce prowadzenia działalności: witryna sklepowa,

d. miejsce prowadzenia działalności/ obiekt firmy: elewacja i przestrzeń na posesji(hotel/pensjonat/sanatorium/restauracja)

2. Rodzaje nagród:

a. dla zwycięzcy w każdej z wymienionych w pkt. 1 kategorii

b. dla dwóch wyróżnionych w każdej z wymienionych w pkt. 1 kategorii

VIII. Rozstrzygnięcie Konkursu

1.Oceny zgłoszonych do Konkursu instalacji świetlnych dokona Jury, powołane przez Organizatora.

2. Z przebiegu posiedzenia Jury sporządzony zostanie protokół.

3. W Konkursie oceniane będą: estetyka, kolorystyka, oryginalność, pomysłowość, zastosowanie rozwiązań energooszczędnych.

4. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

5.Jury zastrzega sobie prawo niewyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex aequo.

IX. Postanowienia końcowe:

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

2.Każdy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na upublicznienie swojego imienia i nazwiska, jak również informacji o uzyskaniu przez niego nagrody na stronie internetowej Organizatora: www.polanica.pl lub za pośrednictwem innych nośników.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestników konkursu nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych.

4.Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podawania przyczyny.

5.Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora: www.polanica.pl.

6.Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.

7. Wszelkich dodatkowych informacji o Konkursie udziela: promocja@teatr.polanica.pl

X. Przetwarzanie danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE uczestnik konkursu przyjmuje do wiadomości,że:

  • Administratorem danych jest Teatr Zdrojowy – Centrum Kultury i Promocji w Polanicy-Zdroju z siedzibą w przy ul. Parkowej 2, 57-320 Polanica-Zdrój,
  • Inspektorem ochrony danych w Teatrze Zdrojowym – Centrum Kultury i Promocji w Polanicy-Zdroju jest Pani Krystyna Romanowska, tel. 74-8690643, e-mail sekretariat@teatr.polanica.pl
  • Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z określonymi celami,
  • Dane będą udostępniane wyłącznie podanym odbiorcom,
  • Dane będą przechowywane przez okres korzystania z usług Teatru Zdrojowego- Centrum Kultury i Promocji w Polanicy-Zdroju lub odwołania zgodny na przetwarzanie danych
  • Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • Uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
  • Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny,
  • Dane podaje się dobrowolnie.

Karta zgłoszenia (pdf)

Skip to content